(English) COMBI @ the European Parliament

Sorry, this entry is only available in American...
Read more

(English) Arantza Lekuona Zabala, New Advisory Board member

Sorry, this entry is only available in American English, European Spanish and...
Read more

(English) COMBI at New Speakers’ Network Final Whole Action Conference

(English) COMBI partners and advisory board member Kathryn Jones participated in New Speakers in a Multilingual Europe: Policies and Practices (Final Whole Action Conference) at the University of Coimbra from 14 to 16 September 2017.

Read more

(English) Great participation to COMBI conference in San Sebastian

(English) Acquiring communication competences in the languages required in the workplace: some of the main topic discussed during the first COMBI project conference.

Read more

(English) Download our second COMBI Newsletter

Sorry, this entry is only available in American...
Read more

COMBI Multiplier Event in San Sebastian, join us!

The COMBI consortium is pleased to welcome you to San Sebastian/Donostia to participate in the first COMBI project multiplier event on 7 – 8 June 2017. Deadline for registration: 1st June 2017. The conference is free of charge. Conference venue: Auditorium of the...
Read more

Jeroen Darquennes

Jeroen Darquennes has been appointed Advisory Board Member for Fryske Academy. Jeroen Darquennes (in photo) is associate professor (chargé de cours) of German and General Linguistics at the University of Namur, visiting professor at the Facultés Universitaires...
Read more

Dr Kathryn Jones

Dr Kathryn Jones is Managing Director of IAITH: welsh centre for language planning since 2016, formerly Senior Consultant and subsequently Director of Language Policy and Research with IAITH since 1999. A sociolinguist by training, Kathryn has worked nationally and...
Read more

(English) Xabier Aierdi Urraza – Curriculum Vitae

(Español) The COMBI consortium appointed the first member of the Advisory Board of the project. Mr. Xabier Aierdi was proposed by Banaiz Bagara Elkartea, one of the two Basque partners of COMBI project.

Read more

Wolkom op ‘e COMBI projekt-webside

Wy wolle migranten dy’t wurkje wolle yn de soarch stypje troch se minderheidstalen te learen!

Kommunikaasje-kompetinsjes foar migranten en beheinde eftergrûn-learders yn twatalige wurkomjouwings.

Finansiere troch

EACEA, Eramus+ KA2 Strategic Partnerships for adult education

Project duration

01/09/2016 – 31/08/2018

It projekt

It COMBI-projekt ‘Kommunikative feardichheden foar migranten en taallearders mei in legere maatskiplike eftergrûn yn in twatalige wurksituaasje’ hat as doel om in fernijende oanpak, en de dêrby oanslutende metoaden, te ûntwikkeljen dy’t op in systematyske wize alle aspekten oan bod komme lit fan it oanlearen fan de kommunikative feardichheden yn de talen dy’t yn it wurkfermidden brûkt wurde kinne moatte. Yn gâns Europeeske regio’s fungearret neist de nasjonale taal ek in minderheidstaal. Dy meartalige werklikheid is by dit projekt it útgongspunt.

Doelen

It doel fan dizze metoade is net it folslein kompetint wurden yn twa of mear talen, mar om der wis fan te wêzen, dat de regionale taal omtinken kriget ynsafier’t dy oan de betingsten op it wurkplak foldocht, mei tank oan ynnovative lesmetoaden.

Aktiviteiten

  • Analyze fan it ferlet op it mêd fan ûnderwiis fan de doelgroep
  • It ûntwikkeljen fan treningsmodulen
  • Pilot-trening
  • Meardere eveneminten om de resultaten fan it projekt te fersprieden

Jou jo op foar ús nijsbrief

Join Now

The COMBI consortium is pleased to welcome you to San Sebastian/Donostia to participate in the first COMBI project multiplier event on 7 – 8 June 2017. Deadline for registration: 1st June 2017. The conference is free of charge.

Conference venue:
Auditorium of the University Library (EHU – Basque Public University), Carlos Santamaria Zentroa
UPV/EHUko Gipuzkoako campusa Elhuyar plaza, 2 20018 Donostia

Location: link to the map

Click here to participate

Register now!

Wolkom op ‘e COMBI projekt-webside

Wy wolle migranten dy’t wurkje wolle yn de soarch stypje troch se minderheidstalen te learen!