A COMBI course in Eibar (Basque Country) – July 2019

The COMBI course was held within the programme of the UEU – “Udako Euskal Unibertsitatea” –  Basque Summer University - an Basque-only institution which organizes open courses during the whole year (despite its name). UEU gained a high academic and social...

COMBI Conference: Migrants and Minority Languages in Health and Social Care

12 April 2019, Taliesin Create, Swansea University On 12th April 2019, the COMBI project (communication competences for migrant health care workers in bilingual areas) will hold a conference at Swansea University on migrants and minority language learning in bilingual...

COMBI multiplier event in Palermo to promote minority languages among migrants

The 12th of June 2018 the second multiplier event of COMBI project took place in Palermo (Italy). International speakers, stakeholders and experts in minority language gathered attracting many participants at local level. In Palermo the COMBI consortium presented the...

COMBI multiplier event in Palermo, Sicily

The COMBI “Communication competences for migrants and disadvantaged background learners in bilingual work environments” project is organising a multiplier event on the 12th of June 2018 in Palermo (taly). The project involves six partners from five different...

COMBI Presentation @ Intergroup for Traditional Minorities, National Communities and Languages

A study carried out within the COMBI project has shown that there is no systematic teaching in the minority languages ​​or territories in which two languages are used in elderly care ​​( or healthcare services). In order to reflect on the steps that should be taken...

COMBI @ the European Parliament

The COMBI project will give a presentation at the Intergroup meeting at the European Parliament in Strasbourg. Submit your contribution and we will take it into account. On March 15th, two representatives of the COMBI project, Petra Elser and Gwennan Higham, will go...

COMBI: Piloting the course with migrants working in the care sector

Which are strategies could favour the social inclusion of the disadvantaged adults? How to help migrants developing communication competences in work environments? The COMBI pilot course started on the 5th February 2018 in Urnieta, a village near San Sebastian...

COMBI at New Speakers’ Network Final Whole Action Conference

COMBI partners and advisory board member Kathryn Jones participated in New Speakers in a Multilingual Europe: Policies and Practices (Final Whole Action Conference) at the University of Coimbra from 14 to 16 September 2017.

Great participation to COMBI conference in San Sebastian

Acquiring communication competences in the languages required in the workplace: some of the main topic discussed during the first COMBI project conference.

Download our second COMBI Newsletter

Read all project updates in our second Newsletter! It presents the multiplier event of the COMBI project in San Sebastian in June. Also it presents the COMBI website updated in partners’ languages! Download COMBI Newsletter #2!  

Wolkom op ‘e COMBI projekt-webside

Wy wolle migranten dy’t wurkje wolle yn de soarch stypje troch se minderheidstalen te learen!

Kommunikaasje-kompetinsjes foar migranten en beheinde eftergrûn-learders yn twatalige wurkomjouwings.

Finansiere troch

EACEA, Eramus+ KA2 Strategic Partnerships for adult education

Project duration

01/09/2016 – 31/08/2018

It projekt

It COMBI-projekt ‘Kommunikative feardichheden foar migranten en taallearders mei in legere maatskiplike eftergrûn yn in twatalige wurksituaasje’ hat as doel om in fernijende oanpak, en de dêrby oanslutende metoaden, te ûntwikkeljen dy’t op in systematyske wize alle aspekten oan bod komme lit fan it oanlearen fan de kommunikative feardichheden yn de talen dy’t yn it wurkfermidden brûkt wurde kinne moatte. Yn gâns Europeeske regio’s fungearret neist de nasjonale taal ek in minderheidstaal. Dy meartalige werklikheid is by dit projekt it útgongspunt.

Doelen

It doel fan dizze metoade is net it folslein kompetint wurden yn twa of mear talen, mar om der wis fan te wêzen, dat de regionale taal omtinken kriget ynsafier’t dy oan de betingsten op it wurkplak foldocht, mei tank oan ynnovative lesmetoaden.

Aktiviteiten

  • Analyze fan it ferlet op it mêd fan ûnderwiis fan de doelgroep
  • It ûntwikkeljen fan treningsmodulen
  • Pilot-trening
  • Meardere eveneminten om de resultaten fan it projekt te fersprieden

Jou jo op foar ús nijsbrief