(English) A COMBI course in Eibar (Basque Country) – July 2019

Mae’n ddrwg gen i, mae'r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg America.

(English) COMBI Conference: Migrants and Minority Languages in Health and Social Care

Mae’n ddrwg gen i, mae'r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg America a Basgeg.

(English) COMBI multiplier event in Palermo to promote minority languages among migrants

Mae’n ddrwg gen i, mae'r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg America.

COMBI multiplier event in Palermo, Sicily

The COMBI “Communication competences for migrants and disadvantaged background learners in bilingual work environments” project is organising a multiplier event on the 12th of June 2018 in Palermo (taly). The project involves six partners from five different...

(English) COMBI Presentation @ Intergroup for Traditional Minorities, National Communities and Languages

Mae’n ddrwg gen i, mae'r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg America a Basgeg.

(English) COMBI @ the European Parliament

Mae’n ddrwg gen i, mae'r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg America.

(English) COMBI: Piloting the course with migrants working in the care sector

Mae’n ddrwg gen i, mae'r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg America a Basgeg.

(English) COMBI at New Speakers’ Network Final Whole Action Conference

(English) COMBI partners and advisory board member Kathryn Jones participated in New Speakers in a Multilingual Europe: Policies and Practices (Final Whole Action Conference) at the University of Coimbra from 14 to 16 September 2017.

(English) Great participation to COMBI conference in San Sebastian

(English) Acquiring communication competences in the languages required in the workplace: some of the main topic discussed during the first COMBI project conference.

(English) Download our second COMBI Newsletter

Mae’n ddrwg gen i, mae'r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg America.

Wolkom op ‘e COMBI projekt-webside

Wy wolle migranten dy’t wurkje wolle yn de soarch stypje troch se minderheidstalen te learen!

Kommunikaasje-kompetinsjes foar migranten en beheinde eftergrûn-learders yn twatalige wurkomjouwings.

Finansiere troch

EACEA, Eramus+ KA2 Strategic Partnerships for adult education

Project duration

01/09/2016 – 31/08/2018

It projekt

It COMBI-projekt ‘Kommunikative feardichheden foar migranten en taallearders mei in legere maatskiplike eftergrûn yn in twatalige wurksituaasje’ hat as doel om in fernijende oanpak, en de dêrby oanslutende metoaden, te ûntwikkeljen dy’t op in systematyske wize alle aspekten oan bod komme lit fan it oanlearen fan de kommunikative feardichheden yn de talen dy’t yn it wurkfermidden brûkt wurde kinne moatte. Yn gâns Europeeske regio’s fungearret neist de nasjonale taal ek in minderheidstaal. Dy meartalige werklikheid is by dit projekt it útgongspunt.

Doelen

It doel fan dizze metoade is net it folslein kompetint wurden yn twa of mear talen, mar om der wis fan te wêzen, dat de regionale taal omtinken kriget ynsafier’t dy oan de betingsten op it wurkplak foldocht, mei tank oan ynnovative lesmetoaden.

Aktiviteiten

  • Analyze fan it ferlet op it mêd fan ûnderwiis fan de doelgroep
  • It ûntwikkeljen fan treningsmodulen
  • Pilot-trening
  • Meardere eveneminten om de resultaten fan it projekt te fersprieden

Jou jo op foar ús nijsbrief