COMBI multiplier event in Palermo, Sicily

The COMBI “Communication competences for migrants and disadvantaged background learners in bilingual work environments” project is organising a multiplier event on the 12th of June 2018 in Palermo (taly). The project involves six partners from five different...

Wolkom op ‘e COMBI projekt-webside

Wy wolle migranten dy’t wurkje wolle yn de soarch stypje troch se minderheidstalen te learen!

Kommunikaasje-kompetinsjes foar migranten en beheinde eftergrûn-learders yn twatalige wurkomjouwings.

Finansiere troch

EACEA, Eramus+ KA2 Strategic Partnerships for adult education

Project duration

01/09/2016 – 31/08/2018

It projekt

It COMBI-projekt ‘Kommunikative feardichheden foar migranten en taallearders mei in legere maatskiplike eftergrûn yn in twatalige wurksituaasje’ hat as doel om in fernijende oanpak, en de dêrby oanslutende metoaden, te ûntwikkeljen dy’t op in systematyske wize alle aspekten oan bod komme lit fan it oanlearen fan de kommunikative feardichheden yn de talen dy’t yn it wurkfermidden brûkt wurde kinne moatte. Yn gâns Europeeske regio’s fungearret neist de nasjonale taal ek in minderheidstaal. Dy meartalige werklikheid is by dit projekt it útgongspunt.

Doelen

It doel fan dizze metoade is net it folslein kompetint wurden yn twa of mear talen, mar om der wis fan te wêzen, dat de regionale taal omtinken kriget ynsafier’t dy oan de betingsten op it wurkplak foldocht, mei tank oan ynnovative lesmetoaden.

Aktiviteiten

  • Analyze fan it ferlet op it mêd fan ûnderwiis fan de doelgroep
  • It ûntwikkeljen fan treningsmodulen
  • Pilot-trening
  • Meardere eveneminten om de resultaten fan it projekt te fersprieden

The members of COMBI Advisory Board

COMBI Advisory Board has the task to forward the outcomes of the COMBI project to its network and hence function as an ambassador of the project. In the role as ambassadors of the project, the board members are invited to participate to COMBI project activities and dissemination actions such as workshops and multiplier events during the project to facilitate the transfer of knowledge. The members of the Advisory Board are:

Jeroen Darquennes

Jeroen Darquennes

Jeroen Darquennes has been appointed Advisory Board Member for Fryske Academy. Jeroen Darquennes (in photo) is associate professor (chargé de cours) of German and General Linguistics at the University of Namur, visiting professor at the Facultés Universitaires...

Jou jo op foar ús nijsbrief